QuickWorks Video & Multimedia Productions

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn op alle activiteiten, prijsopgaven, offertes, afspraken en overeenkomsten de onderhavige voorwaarden van toepassing.

 2. Afwijkingen van deze voorwaarden binden QuickWorks pas, indien zulks door QuickWorks schriftelijk wordt bevestigd.

 3. Deze voorwaarden treden in de plaats van en sluiten uit alle voorwaarden, welke door de opdrachtgever zijn of zullen worden gesteld.

Artikel 2 – Aanbiedingen

 1. Alle prijsopgaven en offertes zijn vrijblijvend, tenzij hierin een geldigheidsduur wordt vermeld.

 2. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij QuickWorks om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.

 3. Offerte is onder voorbehoud van schrijffouten.

 4. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW (omzetbelasting) en in euro’s (€), tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 3 – Overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen QuickWorks en opdrachtgever wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het tijdstip van verzending door QuickWorks van een opdrachtbevestiging dan wel op het tijdstip waarop QuickWorks een door de opdrachtgever voor akkoord getekende offerte, prijsopgave of overeenkomst – welke een geldigheidsduur heeft die op het tijdstip van ontvangst door QuickWorks (nog) niet is verlopen – ontvangt, dan wel op het tijdstip waarop een overeenkomst zowel door QuickWorks als door de opdrachtgever is getekend.

 2. Alle overige overeenkomsten en later gemaakte aanvullende afspraken zijn voor QuickWorks pas bindend, indien en voor zover deze door QuickWorks schriftelijk en uitdrukkelijk worden bevestigd en de opdrachtgever hiertegen niet binnen 8 dagen schriftelijk bezwaar maakt.

 3. QuickWorks verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de briefing.

 4. QuickWorks verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de afnemer waarvan hij kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de opdracht.

Artikel 4 – Omvang van de activiteit

 1. De inhoud van een met QuickWorks gesloten overeenkomst is beperkt tot hetgeen schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen.

 2. Alle kosten welke voortvloeien uit wijzigingen in de overeenkomst, zijnde het gevolg van hetzij een aanvullende c.q. bijzondere opdracht door de opdrachtgever, het zij een omstandigheid waarin de door de opdrachtgever verstrekte gegevens niet overeenstemmen met een eerdere opgave, worden afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening gebracht.

 3. Met referte naar artikel 3.2 behoudt QuickWorks zich het recht voor om meerwerk te verrekenen met het door opdrachtgever verschuldigd eindbedrag.

 4. Er is maximaal 1 preview ronde voor opdrachten onder € 1.500,00 en 2 preview rondes voor opdrachten van

  € 1.500,00 of meer, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 5 – Levering

 1. QuickWorks zal de goederen/diensten leveren op het tijdstip of onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn, welke respectievelijk overeengekomen is in de opdracht. De door QuickWorks opgegeven leveringstermijnen zijn naar beste weten opgesteld en zullen nimmer als fatale termijnen gelden.

 2. Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op de datum, waarop QuickWorks de order heeft bevestigd.

Artikel 6 – Verzending

 1. Vanaf het moment van levering en/of terbeschikkingstelling, doch in ieder geval vanaf het moment waarop de goederen het bedrijf van QuickWorks verlaten komen deze goederen voor risico van opdrachtgever. QuickWorks is niet gehouden de goederen voor eigen rekening te verzekeren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7 – Betaling

 1. Voor elke verschuldigde betaling ontvangt de opdrachtgever een aparte factuur, waarvan de betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Art. 7.2. vormt hierop een uitzondering.

 2. Na het plaatsen van de opdracht, dient de opdrachtgever zeven dagen vóór aanvang van de werkzaamheden / opnames / productie een aanbetaling van 50% van het te factureren bedrag te hebben voldaan. Wordt de opdracht in minder dan 7 dagen voor uitvoering verleend, dan dient dit bedrag in ieder geval voor aanvang van de werkzaamheden te zijn overgemaakt aan QuickWorks.

 3. De gehele betaling van het verschuldigde bedrag wordt in 3 termijnen, tenzij schriftelijk anders afgesproken, gefactureerd. De eerste facturatie geschiedt volgens art 7.2. De tweede facturatie bedraagt 30%. De derde facturatie bedraagt 20% en vindt plaats direct na oplevering of 1 week na de finale preview. Eventueel meerwerk wordt gefactureerd middels de 2e of 3e factuur van het verschuldigde bedrag of volgt als 4de factuur.

 4. Indien de betaling van het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn door QuickWorks is ontvangen, is opdrachtgever aan QuickWorks een rente van 1% per maand verschuldigd, alsmede een bedrag van €10,00 aan administratiekosten. Indien de opdrachtnemer ondanks herhaaldelijk (2x) schriftelijk aanmanen aan het adres van de opdrachtgever geen betaling heeft ontvangen, staat het de opdrachtnemer vrij, de zaak uit handen te geven aan een derde. De kosten daarvan zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag (met een minimum van €250,00). Zolang niet alle uitstaande vorderingen door de opdrachtgever zijn voldaan, heeft QuickWorks het recht verdere orders te weigeren/op te schorten en/of leveringen op te schorten.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Zolang de opdrachtgever niet het volledige bedrag van de koopsom met eventuele bijkomende kosten heeft voldaan, behoudt QuickWorks zich het eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat het eigendom over zodra deze aan al zijn verplichtingen jegens QuickWorks heeft voldaan.

Artikel 9 – Reclamatie

 1. Eventuele reclamaties met betrekking tot door QuickWorks geleverde goederen, verrichte werkzaamheden en/of opgestelde factuurbedragen dienen binnen veertien dagen na respectievelijk levering van de goederen, beëindiging van de werkzaamheden en/of verzending van de factuur schriftelijk, bij voorkeur aangetekend, bij QuickWorks te worden ingediend onder opgave van relevante feiten en omstandigheden, bij gebreke waarvan de opdrachtgever, terzake geen rechten zal kunnen doen gelden.

 2. Indien als gevolg van het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft opdrachtgever verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst opdrachtgever gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van QuickWorks en op de wijze zoals door haar aangegeven.

Artikel 10 – Garantie

 1. QuickWorks garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld.

 2. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van QuickWorks, opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

Artikel 11 – Vrijwaringen

 1. Opdrachtgever vrijwaart QuickWorks voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen, gegevens, informatiedragers of elektronische bestanden die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

 2. Indien opdrachtgever aan QuickWorks informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 12 – Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, te verveelvoudigen, openbaar te maken of ter beschikking van derden te stellen anders dan hetgeen schriftelijk is overeengekomen.

 2. De in het kader van de overeenkomst eventueel door QuickWorks tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van QuickWorks, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

 3. Het project / beeldmateriaal wordt minimaal tot 6 maanden na oplevering bewaard. Langer bewaren is mogelijk

  op basis van aanvullende schriftelijke overeenkomst.

 4. QuickWorks behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

 1. QuickWorks is niet aansprakelijk voor enige schade dan in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering tot uitkering overgaat.

 2. Mocht hetgeen in lid 1 is bepaald in rechte geen standhouden, dan zal de aansprakelijkheid van QuickWorks beperkt zijn tot maximaal de totale aanname som met een maximum van €10.000,00.

 3. QuickWorks zal in geen geval aansprakelijk zijn voor gevolgschade.

Artikel 14 – Ontbinding

 1. QuickWorks heeft het recht de overeenkomst te ontbinden op het moment dat de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als bedoelschuld erkent.

 2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 15 – Toepasselijk recht

 1. Op alle door QuickWorks gesloten koopovereenkomsten of overeenkomsten tot het verrichten van diensten is het Nederlandse recht van toepassing. Bij geschillen zullen partijen eerst in goed overleg tot een oplossing proberen te komen. Indien dit niet lukt, zal het geschil aan een rechtbank te ’s Gravenhage worden voorgelegd.

bijgewerkt : 17 oktober 2022